Tournerie de Bourgogne

Le contenu de cette page nécessite une version plus récente dAdobe Flash Player.

Obtenir le lecteur Adobe Flash

Entreprise Colin
tournerie Colin Bourgogne

Algemene Voorwaarden

SARL COLIN ET FILS
SARL kapitaal 40 000 €
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Macon nr. 398503722
BTW nummer
Hoofdkantoor : La Condemine, 71700 LE VILLARS, Frankrijk
E-mail : contact@tournage-colin.fr
Tel : 00.33/(0)3.85.51.04.39
Fax : 00.33/(0)3.85.51.25.05

Bij bevestiging van de bestelling verklaart de klant, zonder voorwaarden, akkoord te gaan met de condities voor de eerder genoemde bestelling en met de algemene voorwaarden zoals hieronder geformuleerd.
De gehele inhoud van deze website evenals de bijgaande foto’s zijn beschermd met de intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, uitgezonderd de feiten genoemd in I artikel L.122-5 van de Code de la Propriété Intellectuelle, is verboden.

Artikel 1–Doel

Het doel van dit contract is de verkoop van producten van hout en metaal van iedere herkomst via deze website.

Artikel 2 –Transport

De bestellingen worden afgehandeld zolang de voorraad strekt. De levertijd is gemiddeld 8 dagen bij standaard transport, gerekend vanaf het ophalen van de bestelling door de transporteur.
Vertragingen tijdens het transport kunnen door de klant niet worden gebruikt als reden om de handelswaar te weigeren, tenzij er sprake is van een zeer grote vertraging. SARL Colin en zonen kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen in het transport of niet uitvoeren van bestellingen of een deel van een bestelling, in het bijzonder in de volgende gevallen :
a) De koper heeft niet voldaan aan de betalingsvoorwaarden, vermeld bij de bevestiging van de bestelling ;
b) De verkoper heeft niet tijdig alle benodigde informatie voor de uitvoering van de bestelling ontvangen ;
c) Vertraging of niet uitvoering van een bestelling als gevolg van : stakingen, brand, natuurrampen, burgeroorlog of internationale oorlog, volksopstand, onmogelijkheid ter bevoorrading, vertraging van toeleveranciers of transporteurs, of willekeurig welke andere oorzaak die buiten de goede wil van de verkoper valt.
Alle risico’s en gevaren voor de handelswaar tijdens het transport zijn voor de koper. Het is aan de koper om de benodigde voorzorgsmaatregelen te treffen met de transporteur voorafgaande aan de levering van de handelswaar. Ieder voorbehoud dient vermeldt te worden op de leveringsbon van de transporteur, waarvan de klant een doorslag ontvangt, en waarna de klant vervolgens binnen 48 uur een aangetekende brief verstuurt aan de transporteur, die het transport verzorgd heeft.
De verzendingen, die door een transporteur verzorgd worden, worden door de transporteur afgeleverd op het adres van de klant. Voor leveringen boven de begane grond of leveringen waarbij een magazijnknecht/hulp nodig is moet de koper bij de bestelling deze toelichting vermelden. In dat geval zal de SARL Colin een prijsopgave doen voor de eventuele bijkomende kosten, die in zijn geheel gefactureerd worden aan de koper.
De producten kunnen in gedemonteerde staat getransporteerd worden. De montage valt voor 100% onder de verantwoordelijkheid van de koper en de verkoper kan op geen enkele wijze verantwoordelijk gehouden worden voor onjuiste montage van onze producten door de klant.

Artikel 2bis – Retouren

Geen enkel artikel, dat besteld is via de website www.tournage-colin.fr, kan zonder voorafgaande kennisgeving en overleg over de retourzending met de SARL Colin worden teruggestuurd.
Iedere retourzending dient in goede staat en in de originele verpakking te worden geretourneerd. Indien alles in goede staat bij de verkoper terugkomt en geaccepteerd wordt zal de verkoper 90% van de gefactureerde waarde crediteren of terugbetalen.
In geval van bestelling via onze website door een consument of niet bedrijfsgebonden persoon, zal deze (de koper) recht hebben op een retourzending binnen 7 dagen, gerekend vanaf de ontvangst van de bestelling en de handelswaar dient verplicht in zijn originele verpakking geretourneerd te worden. De kosten voor het retourneren van de handelswaar zijn voor de koper, behalve indien de handelswaar niet conform de originele bestelling geleverd wordt of indien zij beschadigd arriveert en tevens binnen 48 uur als zodanig (beschadigd) gereclameerd wordt bij de transporteur.
Iedere reclamatie, van welke aard dan ook, dient zo spoedig mogelijk na ontvangst van de handelswaar schriftelijk en in detail omschreven kenbaar gemaakt te worden aan : SARL COLIN – La Condemine – 71700 LE VILLARS – Frankrijk.

Artikel 2ter – Annuleringen

Annulering van een bestelling, geheel of gedeeltelijk, kan enkel toegestaan worden na schriftelijk akkoord van onze kant.

Artikel 3 – Voorbehoud ten aanzien van onze producten

De verkochte handelswaar blijft eigendom van de SARL COLIN tot aan het moment waarop de rekening in zijn geheel betaald is en het geld in ons bezit is in overeenstemming met het bepaalde in artikel L. 624-16 van de code de commerce. In alle gevallen zijn de risico’s en aansprakelijkheid voor de koper zodra de handelswaar ons magazijn verlaat. Indien de betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de daarvoor door de partijen overeengekomen termijn, kan de verkoper zich het recht voorbehouden de bestelling terug te nemen en indien hij dit nodig acht het contract op te zeggen. De SARL COLIN heeft het recht om zonder voorafgaande melding de producten uit zijn speciale aanbiedingen te wijzigen. Deze wijzigingen brengen geen verantwoordelijkheden met zich mee voor de verkoper en zij zullen in voorkomende gevallen kenbaar gemaakt worden aan de klant bij of tijdens de bestelling.

Artikel 4 – Prijzen en betaalmogelijkheden

U kunt te allen tijde de actuele prijzen raadplegen op de website: www.tournage-colin.fr .
De prijzen op onze website zijn altijd inclusief belasting (btw), tenzij anders aangegeven.
Alle belastingen, toeslagen of rechten van welke aard dan ook, die voortvloeien uit de overeengekomen bestelling, rekening houdend met de Franse of buitenlandse wetten, normen en reglementen, evenals die van de transit landen, zijn voor rekening van de koper. Alle rekeningen dienen betaald te worden aan de vestiging van de SARL COLIN.
Alle bestellingen, zowel voor Frankrijk als voor het buitenland, dienen in hun geheel betaald te zijn voorafgaande aan de levering. Een nadrukkelijke afspraak geldt voor geleverde handelswaar met een defect of disfunctioneren of waar reparaties nodig zijn, deze feiten kunnen onder geen beding een reden zijn voor de koper tot het niet betalen of later betalen van de rekening. In geval van te laat betalen of uitblijven van betaling kan de SARL Colin alle lopende bestellingen opschorten. Iedere betaling, die niet binnen de vastgestelde termijn gedaan is, zal tot gevolg hebben dat de boeteclausules uit artikel L 441-6 van de Code du Commerce van kracht worden. Deze boetes zullen opeisbaar zijn via een simpel verzoek.
De bestelling zal definitief worden wanneer de betaling binnen is op de rekeningen van de SARL Colin, met voorbehoud van de beschikbaarheid van de actuele voorraad.

Prijs incl btw 0.01 - 2.00 2.01 - 4 kg 4.01 - 6 kg 6.01 - 8 kg 8.01 - 10 kg 10.01 - 15 kg 15.01 - 20 kg 20.01 - 30 kg
euro 1 19,28 21,17 42,23 24,72 26,50 31,55 36,61 46,72
euro 2 22,48 24,59 26,56 28,58 30,48 35,72 7720,86 51,10
euro 3 24,40 27,55 37,01 40,39 43,68 52,99 60,97 74,03
euro 4 27,24 31,78 40,80 51,12 58,42 76,42 88,37 117,60
euro 5 42,00 62,09 83,41 105,97 115,61 167,59 183,20 268,01
Corse 30,00 32,40 34,80 36,00 37,20 40,80 42,00 46,80
euro 6 40,55 66,29 91,01 117,14 143,48 215,46 275,70 393,61
France 13,92 14,56 15,29 16,02 16,77 19,31 32,18 42,34
Beschrijving van de zones voor Europa:
  • 2- France (Outre-Mer): Guadeloupe (y compris ST Barthélémy et St Martin),Martinique,Réunion,Guyane,Mayotte et St Pierre et Miquelon
  • 6- USA - Canada: USA ,Canada, Afrika, Midden Oosten.

NB : invoerbelastingen en andere extra kosten, al naar gelang de regelgeving van het desbetreffende land, die betaald moeten worden bij ontvangst van de bestelling zijn voor rekening van de klant (Zwitserland, e.a.).

 

Artikel 5- Beschikbaarheid van onze diensten

De toegang tot onze website www.tournage-colin.fr is 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar, behalve in geval van overmacht of onderhoud van de website. Indien u problemen ondervindt bij de toegang tot onze website kunt u via email contact opnemen met onze klantenservice, die bereikbaar is van maandag 8.00 uur tot vrijdag 18.00 uur.

Artikel 6- Voorschriften voor het gebruik van internet

De klant verklaart te accepteren dat het gebruik van internet specifieke eigenschappen heeft en begrenzingen kent: - dat de Klant zelf de enige persoon is die verantwoordelijk is voor de manier waarop hij omgaat met de geboden informatie. Dientengevolge kan SARL Colin, uit hoofde van een expliciete of stilzwijgende verplichting, niet door de Klant verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele geleden schade – direct of indirect – die voortkomt uit het gebruik van de eerdergenoemde informatie;
- dat hij de eigenschappen van het internet kent, in het bijzonder de technische prestaties en de responstijd voor het raadplegen, bestuderen en downloaden van informatie;
- dat de Klant zelf verantwoordelijk is voor het verstrekken van zijn persoonlijke inloggegevens en in het algemeen voor alle andere informatie die door de klant als vertrouwelijk beoordeeld kan worden ; - dat de Klant zelf moet zorgen voor het optimaal functioneren van zijn computer, zodat hij de informatie probleemloos kan bekijken; - dat de Klant zelf verantwoordelijk is voor het beveiligen van zijn computer, opdat zijn persoonlijke gegevens beveiligd zijn en tevens om te voorkomen dat zijn computer door een eventueel virus via de website besmet wordt.

Artikel 7- Intellectueel eigendom van de inhoud

De internetgebruiker beschikt over geen enkel intellectueel eigendomsrecht over de teksten en afbeeldingen op de website en mag dus geen elementen van de website gebruiken voor publicatie. Alle afbeeldingen op de website zijn beschermd door de wetgeving die - in de hele wereld - van toepassing is op het intellectuele eigendom.
Als gevolg hiervan is ieder ander gebruik, dan wat bij wet toegestaan is of via deze algemene voorwaarden, aan te merken als imitatie en zal bestraft worden middels de beschikkingen in de Code de la Propriété Individuelle.

Artikel 8 – Rechtsgeldigheid van elektronische berichten

De klant erkent de rechtsgeldigheid van de bewijskracht van elektronische uitwisselingen en registraties door de SARL Colin en accepteert dat voornoemde elektronische registraties dezelfde bewijskracht krijgen als een met de hand geschreven document.

Artikel 9 : Produktinformatie

De SARL COLIN presenteert op zijn website zijn producten met de bijbehorende omschrijvingen, met inachtneming van artikel L 111-1 van de Code du Consommation, dat voor de koper voorziet in de mogelijkheid om kennis te nemen van de essentiële kenmerken van de producten die hij wil aanschaffen, voorafgaand aan het doen van een definitieve bestelling. Bovendien heeft de klant altijd de mogelijkheid om het telefoonnummer te bellen dat de verkoper beschikbaar heeft gesteld voor het verkrijgen van aanvullende informatie over de gepresenteerde producten, indien de klant dat noodzakelijk vindt.
De foto’s op de website zijn zo waarheidsgetrouw als mogelijk is, maar kunnen geen perfecte gelijkenis vertonen van het product, in het bijzonder als het gaat om kleuren van de producten of nerven of gevlamde patronen van onze producten. Dientengevolge zijn de foto’s van de producten niet contractueel.
NB: de handelswaar die we verkopen is gemaakt van hout: hout is een ‘levende’ en instabiele materiaalsoort, die niet bestendig is tegen excessieve temperatuursverschillen en hygrometrische variaties (luchtvochtigheid gehalte).
In de producten kunnen ook knopen voorkomen of kleurverschillen, die op geen enkele wijze iets veranderen aan de kwaliteit van het product.
SARL COLIN is - met betrekking tot alle verkochte artikelen - niet verantwoordelijk voor eventuele vervormingen van het hout of een kleurverschil opgetreden na de aankoop, en evenmin geeft zij recht op schadevergoeding of vergoeding voor de koper.